Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
168 postów 3534 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Bojkotując „wybory” - zdelegitymizujemy władzę w POLSCE

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Legitymizacja (upoważnienie do działania). Najbardziej rozpowszechnioną formą legitymacji władzy są wolne wybory, co łączy się z przekonaniem, że źródłem władzy jest naród. Delegitymizacja władzy – utrata aprobaty społecznej przez władzę.

Nie wiem czy POLACY zdają sobie sprawę, że z powodu zaniedbań strony POLSKIEJ z okresów wcześniejszych i podstępu, oszustw, intryg, masonów/żydów, POLSKA  w chwili obecnej, praktycznie  nie jest państwem, ponieważ nie ma prawomocnych symboli narodowych i granic POLSKI, a to znaczy ze zeby POLSKA była państwem musi w pierwszej kolejnosci uprawomocnic symbole narodowe i granice POLSKI. 

Zjawiskiem nierozłącznym od państwa jest władza. Skoro brak jest prawomocnych symboli narodowych, i prawomocnych granic POLSKI, to i brak jest suwerennego państwa POLSKA. Skoro brak jest suwerennego państwa POLSKA z powodu posiadania nieprawomocnych: 1) symboli narodowych i 2) granic POLSKI, to brak też jest legalnej władzy na terytorium POLSKI. Obecna władza na terytorium POLSKI jest niepodważalnie nielegalna, ponieważ z powodów jak wyzej nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego wykonaniu.

Sytuację tą podstępnie wykorzystali, sowicie wynagradzani polskojęzyczni masoni/żydzi, za całkowite przejęcie władzy na terytorium POLSKI i oddanie jej pod zarząd Izraela.

Czyli że obecna nielegalna władza masońsko/zydowska na terytorium POLSKI wykonuje nakazy/zakazy Izraela, w celu realizacji ijego celów: poprzez sprawowanie jurysdykcji talmudycznej na terytorium POLSKI, wykonywanie wobec rodzimych POLAKÓW: talmudu, protokołów Lucyfera, 45 wytycznych Bermana itd. 

Aby POLACY mogli nie dopuścić do przejęcia terytorium POLSKI przez Izrael, to muszą zdelegitymozować obecną, nielegalną władzę masońsko/żydowską na terytorium Polski, pasożytującą na POLAKACH i rozgrabiającą POLSKĘ z posiadanego majątku. Aby w drodze pokojowej REWOLUCJI NARODOWEJ (delegitymizacja całościowa władzy masońsko/żydowskiej), wprowadzić legitymizowaną uprzednio, władzę kierowniczą, składającą się w całości z POLAKÓW. Aby legitymizowana przez NARÓD POLSKI kadra kierownicza mogła dalej ukształtować prawidłową, całościową władzę sprawowaną przez POLAKÓW (NARÓD POLSKI), po uprzednim 1) uprawomocnieniu symboli narodowych, 2) ustaleniu i uprawomocnieniu granic POLSKI.

Skoro od 1927 r. symbole narodowe POLSKI nie były prawomocne i nie są do nadal, to znaczy że POLACY byli pozbawieni obrony swoich granic, przed żydowskimi jej zmianami w 1945 r. A to znaczy, że trzech tzw światowych przywódców zydowskich, nie dopuszczając POLSKI do obrony nieprawomocnych granic, nie mogło zmienić nieprawomocnych granic. Mozna zmienić tylko prawomocne granice. taka prawda!! Dopiero po prawomocnym ustaleniu symboli narodowych POLSKI, można dyskutować, czy można zmienić granice POLSKI z przed 1927 r. Granice POLSKI zachodnie, POLSCE przysługują natomiast, jako częściowa rekompensata za zniszczenia wojenne z okresu II WŚ. To jest prawda, której zaden żyd, POLAKOM nie wyłoży!

Sam bojkot wyborów przez NARÓD POLSKI, czyli delegitymizacja władzy, nie załatwia sprawy w sytuacji, gdy faktycznie delegitymizacja władzy na terytorium POLSKI ma na celu odsunięcie od władzy – masonów/żydów, którzy nielegalnie ją przejęli w okresie od 1927 r. do nadal (data bezskutecznego rozporządzenie prezydenta – o godle)!

W takiej sytuacji całkowite przejęcie władzy na terytorium POLSKI może nastąpić tylko, w drodze pokojowej Rewolucji Narodowej.

 REWOLUCJA NARODOWA: bojkot wyborów na żydowskiego prezydenta

http://trzcinska.neon24.pl/post/120577,rewolucja-narodowa-bojkot-wyborow-na-zydowskiego-prezydenta

Ponieważ masoni/żydzi sprawują władzę na terytorium POLSKI nielegalnie, bo nie mają ważnych, prawomocnych pieczęci, będących symbolami własnościowymi osób prawnych stanowiących świadectwo wiarygodności, nadając moc prawną pismu lub dokumentowi, dlatego nigdy nie są właściwym organem państwowym, upoważnionym do tworzenia prawa a tym samym i do sprawowania władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na terytorium POLSKI, gdyż nie mogą wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, a to znaczy że masoni/żydzi sprawują władzę na terytorium POLSKI tylko pozornie, gdyż ich pisma nie mogą uzyskać mocy władczej, dlatego nie podlegają wykonaniu ani skutecznemu zaskarżeniu. Nielegalna władza masońsko/żydowska jednak (nielegalnie) poddaje wykonaniu bezskuteczne pisma które sporządza, nie mające mocy władczej.

Pieczęć urzędowa jest to znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi. Jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu.

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna).

Dlatego POLACY jeszcze przed zdelegitymizowaniem władzy masońsko/żydowskiej, muszą opracować sposób przejęcia władzy, przygotować kadrę kierowniczą do wstawienia, w miejsce zdejmowanych z urzędu masonów/żydów, którzy nie posiadają legitymacji do jej sprawowania na terytorium POLSKI.

images (7)

Moim zdaniem prawidłową propozycję na tą okoliczność przygotował ppłk pil. mgr Jan Morek. Całość propozycji, pod poniższym linkiem.

Warunki Odrodzenia Narodu Polskiego

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/warunki-odrodzenia-narodu-polskiego-2015-03

Poniżej cytuję kilka warunków dotyczących Odrodzenia Narodu Polskiego, wskazanych w powyższym linku:

Polska, aby mogła się odrodzić, musi się ze sobą porozumieć. Porozumienie to musi dotyczyć:

 1. przyszłej kadry kierowniczej i jej odpowiedniego przygotowania,

 2. musi powołać zespół organizacyjny w składzie około 25 osób, który określi podstawowe zasady i cele pracy,

 3. musi określić cel, do którego dążymy,

 4. musi ustalić formę przyszłego państwa RP: czy odradzające się państwo polskie będzie miało charakter świecki, religijny, feudalny, kapitalistyczno-imperialny, globalistyczny, narodowy, egzystencjalistyczny itp. oraz jak będzie się kształtować gospodarka i jej prawa własnościowe,

 5. musi powołać do realizacji zakładanego celu tzw. trzecią siłę polityczną Polski zwanąOrganizacją Narodu Polskiego, której głównym zadaniem będzie opracowanie zasad programowych, gospodarczych, społecznych i politycznych oraz sposobów przejęcia władzy, bo to władza jest podstawą naszej egzystencji.

NARÓD POLSKI bezwzględnie musi odsunąć od władzy masonów/żydów, z uwagi na to że nie mają ważnych aktów prawnych mających moc władczą (powołań do służby/pracy), upoważniających ich do zajmowania tych stanowisk i sprawowania władzy na terytorium POLSKI. Wyjaśnienie pod linkami:

Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Czy w POLSCE "prezydent" wydaje nieistniejące akty prawne?

http://trzcinska.neon24.pl/post/114886,czy-w-polsce-prezydent-wydaje-nieistniejace-akty-prawne

Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową?

http://trzcinska.neon24.pl/post/114523,czy-seremet-dziala-pod-falszywa-pieczecia-urzedowa

Bujaj się Seremet, ze swoim prywatnym podpisem!

http://trzcinska.neon24.pl/post/115014,bujaj-sie-seremet-ze-swoim-prywatnym-podpisem

Nowa struktura: Organizacja Narodu Polskiego (wg propozycji Jana Moreka, o której było wyżej), w trybie natychmiastowym musi ustalić sposób usunięcia z symboli narodowych POLSKI, nielegalnych symboli masońsko/żydowskich, wprowadzonych podstępnie, do godła i do otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) z pogwałceniem: 1) zasad techniki prawodawczej, 2) podstaw i cech rozporządzenia, w celu jak najszybszego (w pierwszej kolejności) uprawomocnienia symboli narodowych POLSKI.

Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"http://bit.ly/1BBcCha

Niezbędne jest w trybie natychmiastowym, uprawomocnienie symboli narodowych: godło, pieczęcie, flaga, hymn i inne, z uwagi na bezskuteczność rozporządzenia prezydenta o godle z 1927 r.

Polskie Symbole Narodowe http://www.symbolenarodowe.pl/

Symbole Narodowe to nie tylko hymn, godło i flaga, ale także inne, które charakteryzują naszą Polskość. Są to między innymi:

 1. stroje ludowe

 2. mundur wojskowy

 3. tradycje ludowe

 4. legendy.

System polityczny państwa, określa konstytucja. Skoro od 1927 r. POLSKA nie ma prawomocnych symboli narodowych, tzn. że obecna konstytucja również nie jest – prawomocna. KONSTYTUCJA  określa ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywateli, a także stosunki gospodarcze w państwie.

Ustrój państwa określony jest przez: 

 1. wskazanie, skąd wywodzi się władza w państwie; 

 2. wskazanie organów władzy państwowej, ich upoważnień i obowiązków; 

 3. określenie jakie są wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.

Powstaje pytanie: czy POLSKA jest państwem demokratycznym?

POLSKA nie jest państwem demokratycznym, ponieważ nie ma ważnej konstytucji, dlatego że nie ma ważnych/skutecznych (istniejących) symboli narodowych.

 

Aby uznać państwo za demokratyczne, należy przyjąć następujące kryteria oceny:

 1. władzę w państwie sprawuje lud, ogół społeczeństwa;

 2. władza ludu nie jest nieograniczona, ograniczają ją prawa jednostki;

 3. społeczeństwo powołuje i, co trudniejsze, także odwołuje organy władzy państwowej;

 4. prawo wyborcze nie faworyzuje żadnej grupy społecznej;

 5. reżimem politycznym w państwie jest reżim demokratyczny.

Obecnie władzy w POLSCE nie sprawuje lud ani ogół społeczeństwa, a tylko POLSKĄ podstępnie, nielegalnie zarządza Izrael, przez polskojęzycznych masonów/żydów, którzy wykonują nakazy/zakazy i spełniają cele Izraela, pod jurysdykcją talmudyczną, stosowaną wobec POLAKÓW na terytorium POLSKI, przez wszystkie władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Dlatego POLACY mają bezwzględny obowiązek zdelegitymizować obecną masońsko/żydowską władzę na terytorium POLSKI i doprowadzić do legitymizacji nowej władzy, składającej się w całości z POLAKÓW.

Legitymizacja władzy http://pl.wikipedia.org/wiki/Legitymizacja_w%C5%82adzy

Legitymizacja (dosłownie: upoważnienie do działania) to (według Eugeniusza Zielińskiego)"uprawnienie rządzących do podejmowania wiążących decyzji, przy równoczesnej aprobacie rządzonych". 

Seymour Martin Lipset przedstawia ją natomiast jako "wysiłki podejmowane w celu wywołania i utrzymania opinii, że istniejące instytucje polityczne są najbardziej odpowiednie i właściwe dla społeczeństwa".

Udzielenie legitymizacji opiera się na kryterium dobrowolności, a więc wyklucza przemoc i strach jako źródło podporządkowania.

W państwach demokratycznych najbardziej rozpowszechnioną formą legitymacji władzy są wolne wybory, co łączy się z przekonaniem, że źródłem władzy jest naród. W systemach niedemokratycznych czynnikiem legitymizującym władzę jest ideologia. Istnienie legitymizacji zmniejsza szanse napięć i destabilizacji państwa. Przeciwieństwem legitymizacji jest delegitymizacja systemu politycznego.

Legitymizacja władzy definiowana jest jako cecha szczególna systemu politycznego, gwarantująca rządzącym moc stanowienia prawa i podejmowania wiążących decyzji, które będą do przyjęcia przez rządzonych. David Beetham rozpatrując zagadnienie legitymizacji, wyróżnia jej trzy elementy: reguły (które obowiązują w danej grupie społecznej), przekonania (zarówno rządzących, jak i rządzonych) oraz zachowania (czyli, przyzwolenie grup podporządkowanych na bycie rządzonymi). Te trzy składowe są niezbędne dla uznania prawomocności władzy. Poziom legitymizacji władzy uznawany jest za jeden z kluczowych elementów wpływających na stabilność ustrojową państw. Złożoność wielu wydarzeń o charakterze społecznym, gospodarczym czy politycznym

Delegitymizacja władzy – utrata aprobaty społecznej (legitymizacji) przez władzę. Polega na różnie motywowanym, fragmentarycznym lub całkowitym, krótkookresowym lub trwałym wycofaniu akceptacji różnych kręgów społeczeństwa dla systemu politycznego i podmiotów władzy; jest to spadek zdolności systemu do zaspokajania potrzeb społecznych; źródłem delegitymizacji jest niezadowolenie wynikające z tego, że system polityczny traci swoją sprawność zaspokajania żądań kierowanych pod jego adresem. Odwrotną do delegitymizacji jest legitymizacja systemu politycznego.

Rewolucja http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja

O władzy i państwie  w encyklopedycznym skrócie.

http://k_sidorczuk.republika.pl/wladza.htm

Władza opiera się na faktycznej mocy (lub pozorach, wytworzonych przez sprawujących władzę, że taką moc posiadają) oraz na autorytecie. Autorytet opiera się na legitymizacji władzy, czyli istniejącym przekonaniu, że sprawowanie władzy przez daną grupę jest uzasadnione, usprawiedliwione, powinno być aprobowane.

Od 1927 r. rządy masońsko/żydowskie na terytorium POLSKI były sprawowane w sposób ciągły - nieformalnie, a jednocześnie patologicznie, bo miały talmudyczny charakter, co podważa przekonanie POLAKÓW o źródle władzy (że władzę sprawuje Naród Polski), oraz zdolności rządzących żydów do artykułowania interesu NARODU POLSKIEGO.

PAŃSTWO to suwerenna organizacja polityczna wyposażona we władzę sprawowaną nad ograniczonym terytorium i zamieszkującymi je ludźmi. Ich przynależność do państwa jest sformalizowana (podlega prawu - obywatelstwo), w taki sposób, że występują stosunki: władzy i podporządkowania.

Organy władzy państwowej, dążąc do utrzymania określonego ładu społecznego w państwie, podporządkowują sobie (wpływają na zachowania), członków społeczeństwa.

KONSTYTUCJA określa ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywateli, a także stosunki gospodarcze w państwie. 

Ustrój państwa określony jest przez: 

 1. wskazanie, skąd wywodzi się władza w państwie;

 2. wskazanie organów władzy państwowej, ich upoważnień i obowiązków; 

 3. określenie jakie są wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.

Konstytucja  państwa jest ustawą o najwyższej randze, zwaną dlatego ustawą zasadniczą. Określa ustrój społeczny i polityczny państwa, to znaczy: podstawowe organy państwa, ich wzajemne oddziaływania, ich uprawnienia, cele działalności państwa, zakres praw i obowiązków obywatela państwa oraz prawa własności w państwie. Wszystkie akty prawne mogą być stanowione i zmieniane zgodnie z postanowieniami zawartymi w konstytucji oraz muszą być z nią zgodne pod względem wartości chronionych przez konstytucję. Wreszcie może być stanowiona i zmieniana w specjalny, inny niż dla pozostałych ustaw, sposób.

Powstaje pytanie: co myślą osoby, zdawałoby się że będące z polityką za "pan brat" - o powodzeniu bojkotu wyborów na masońsko/żydowskiego prezydenta, w celu delegitymizacji nielegalnej masońsko/żydowskiej władzy, na terytorium POLSKI, okupowanym przez Izrael? 

Poniżej skopiowałam przypadkową moją rozmowę na twitterze, przeprowadzoną ze studentem politologii na WSKSiM, toczącą się na skutek mego posta REWOLUCJA NARODOWA: bojkot wyborów na żydowskiego prezydenta opublikowanego na Neon24.pl. Który po

Paweł Kubala student politologii na WSKSiM, redaktor naczelny portalu prawapolityka.pl  Polska

 

POLAKU, żydzi pójdą na wybory w POLSCE, ale czy Ty jako rdzenny POLAK, chcesz uczestniczyć w hucpie wyborczej, czyli w wyborach nielegalnej żydowskiej władzy na terytorium POLSKI?

Autor: Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • Bardzo dobry artykuł . Moje hasło wyborcze : Bojkotuję , bo nie kolaboruję
  Osobiście słowo "rewolucja" ma w mojej wyobraźni negatywne konotacje, stąd wolałbym użycia zamiast tego słowa ewolucja narodowa, bo de facto nie chodzi nam przecież o żadną rewolucję z jej całą tragifarsą, lecz o ewolucję. To tak na marginesie.

  Patrząc w bliżej nam nieznaną dal musimy jednak wiedzieć co mamy robić teraz i dzisiaj, bo chcą nas , a szczególnie naszą młodzież -tak jak już to niejednokrotnie w historii robili- popchnąć na barykady i opuścić polskiej krwi, by później wszystko wróciło ponownie w ich ręce. Zniszczenie pierwszej narodowowyzwoleńczej Solidarności jest tego najlepszym dowodem , w wyniku czego doszło do zawłaszczenia i przewłaszczenia Polski w o wiele większej skali , niż to mieliśmy do czynienie wcześniej, a więc zamiast coś zyskać , straciliśmy prawie wszystko, poza duchem , którego czytając ten artykuł mam świadomość. Tego błędu już nam nie wolno powtórzyć. Wracając do meritum sprawy i podjętego wcześniej wątku , co do tego jak mamy zachować się teraz . Oto mój manifest/odezwa do Polaków :

  https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/
 • O Ś W I A D C Z E N I E
  Oświadczam , iż kierując się uniwersalnymi zasadami dobra społecznego w tym sprawiedliwości , praworządności i uczciwości każdego nieuczciwego, skorumpowanego przez mafijną władzę w Polsce urzędnika państwowego , w tym sędziego, prokuratora będę traktował tak jak na to zasługuje i jak mi nakazuje moje sumienie i nie dopuszczę już nigdy do sytuacji , ażeby takie wartości ogólnoludzkie, w tym konstytucyjne jak niezawisłość , niezależność, bezstronność i sprawiedliwość były jedynie sloganami i przykrywką dla ich poza konstytucyjnych działań, częstokroć inspirowanych i sterowanych przez specsłużby oraz że w tym celu wykorzystam całą swoją wiedzę operacyjno - śledczą oraz posiadane umiejętności , a także doświadczenie oraz wyobraźnię dziennikarską i polityczną oraz możliwości internetowe w kraju i za granicą , ażeby ci sprzedajni ludzie – w sytuacji ich bezkarności-- do końca moich dni nie zaznali spokoju.

  Jednocześnie ostrzegam wszystkich , którzy na bazie społecznego niezadowolenia z działalności wymiaru sprawiedliwości dążą do rozwalenia władzy sądowniczej i prokuratorskiej i policyjnej w Polsce przed tego typu działaniami.

  Otrzymywane przeze mnie od różnych ludzi z Polski e-maile o bezprawiu w tzw. wymiarze sprawiedliwości w Polsce świadczą o morzu niesprawiedliwości na tym odcinku. Tak być nie może i nie będzie.

  Łódź, dnia 26 marzec 2015 r. Michał Jarzyński

  PS. moje konto na Facebooku : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006486979257 mój e-mail : detektyw@michaljarzynski.pl
 • Wybory prezydenckie 2015. Bojkotujmy wyborczą hucpę!
  https://www.youtube.com/watch?v=-s1NQLsJJ08
 • Stanowisko WPS wobec wyborów prezydenckich 2015
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/informacje/

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/03/0-e1426001245878.jpg

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/03/10169365_621976167887194_465756965_n.jpg
 • @detektywmjarzynski 08:32:45
  Dlaczego Wiesława Kuberska w 1990 r. Przewodnicząca II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Łodzi zeznając w 1994 r. w śledztwie prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi sygn.akt : Pg.Śl 4/94 dała całkowicie fałszywe alibi obwinionym przeze mnie dwóm psychiatrom wojskowym Zdzisławowi Rydzyńskiemu i Wojciechowi Gruszczyńskiemu -agentom WSW , powodując umorzenie śledztwa i ich ówczesną bezkarność i przyszłą , a w zasadzie obecną bezkarność Konrada Rydzyńskiego , syna mojego oprawcy Zdzisława Rydzyńskiego ?

  Właśnie tę kwestię zamierzam wyjaśnić. W tym celu skierowałem - na razie- do Wiesławy Kuberskiej pismo z wezwaniem do wyjaśnienia . Co będzie dalej zobaczymy ?

  https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.0-8/s960x960/11087952_1801376026755279_7405001293523044264_o.jpg

  Nieukarane zbrodnie mszczę się na systemach politycznych na nich opartych, niejednokrotnie - co znamy z historii dziejów- doprowadzając do ich upadku i wywołują cierpienie u ludzi żyjących pod tymi reżimami . Już moja głowa w tym , by niezależnie od wyniku mojej sprawy z Konradem Rydzyńskim te nieukarane zbrodnie nie mściły się na ofiarach, lecz ich oprawcach. Obiecuję Wam wszystkim to.

  PS. Dodam jeszcze, iż ta nieprawa i nieetyczna sędzia jest obecnie sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi , a ponadto prezesem łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia . Dodatkowo szkoli i egzaminuje kandydatów na przyszłych sędziów i prokuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych /adwokatów , radców prawnych/.
 • @detektywmjarzynski 07:38:13
  Super hasło, wykorzystam go w tym poście. Wieczorem zrobię zdjęcie z Pana hasłem i dodam do posta. Pozdrawiam.
 • Jeśli już...
  Jeśli już, to pójść i oddać głos ewidentnie nieważny.
 • na wybory trzeba iść i wybrać mądrze
  przykładem są ostatnie wybory w Izraelu otóż Palestyńczycy zamieszkujący Izrael też chcieli zbojkotować i nie iść ale Palestyńczycy sie zjednoczyli powołali swoją partię i poszli głosować i dzięki temu mają swoich 15 w knesecie
 • @Naczelny 19:26:58
  Przerażające! Na prawdę, nic Pan nie zrozumiał z tego posta? Musiałam go źle napisać. Żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI zupełnie nie interesuje, jaki odda Pan głos: ważny, czy nieważny. Żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI nie interesuje też na kogo Pan odda głos. Dla IZRAELA i masonów jest to raczej obojętne na kogo, głosujący oddają głosy. Izrael, wobec POLAKÓW stosuje jurysdykcje talmudyczna, także pod potrzeby wyborów. Żydowski okupant wynik wyborów (pozorowanych) zawsze może podać, jaki chce. Żydowsko/masoński okupant może się bezkarnie wobec POLAKÓW posługiwać Talmudem, czyli że mogą bezkarnie dowolnie oszukiwać, nie muszą się tłumaczyć, nawet jeśli tym żydom udowodni się oczywiste: oszustwo i kłamstwo, przestępstwo, zgodnie z powiedzeniem: złapie się ich jako oszustów, złodziei za rękę. Oni się tylko śmieją wtedy i przyznają sobie nagrody, gdyż wykonywali nakaz/zakaz polityczny Izraela, lub działali zgodnie z Talmudem - oszukiwali. Wobec czego: o co chodzi z tymi wyborami? Masonom/żydom organizującym wybory chodzi tylko i wyłącznie o - uzyskanie legitymizacji Narodu POLSKIEGO dla sprawowania nielegalnie władzy na terytorium POLSKI. Liczy się tylko jeden fakt: ilu wśród POLAKÓW jest tzw. pożytecznych - idiotów, lemingów i kolaborantów, którzy tylko przez sam fakt przekroczenia progu wyborczego, legitymizują rządy okupanta na terytorium Polski, czyli upoważniają żydowskiego okupanta do okradania/grabienia POLSKI, do stosowania jurysdykcji talmudycznej wobec POLAKÓW, a więc zabijania, mordowania, pozbawiania życia POLAKÓW bezkarnie w sposób dowolny, jaki sobie tylko żydki wymyślą, żeby im nie było nudno pozbawiać życia POLAKÓW, to muszą sobie nieco uatrakcyjnić (ta robotę), likwidację POLSKICH rodzin, według własnej weny twórczej, w tej dyscyplinie, tak dobrze znanej żydom.
 • @wróg publiczny nr 111 21:04:15
  Przerażające! Na prawdę, nic Pan nie zrozumiał z tego posta? Musiałam go źle napisać. Żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI zupełnie nie interesuje, jaki odda Pan głos: ważny, czy nieważny. Żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI nie interesuje też na kogo Pan odda głos. Dla IZRAELA i masonów jest to raczej obojętne na kogo, głosujący oddają głosy. Izrael, wobec POLAKÓW stosuje jurysdykcje talmudyczna, także pod potrzeby wyborów. Żydowski okupant wynik wyborów (pozorowanych) zawsze może podać, jaki chce. Żydowsko/masoński okupant może się bezkarnie wobec POLAKÓW posługiwać Talmudem, czyli że mogą bezkarnie dowolnie oszukiwać, nie muszą się tłumaczyć, nawet jeśli tym żydom udowodni się oczywiste: oszustwo i kłamstwo, przestępstwo, zgodnie z powiedzeniem: złapie się ich jako oszustów, złodziei za rękę. Oni się tylko śmieją wtedy i przyznają sobie nagrody, gdyż wykonywali nakaz/zakaz polityczny Izraela, lub działali zgodnie z Talmudem - oszukiwali. Wobec czego: o co chodzi z tymi wyborami? Masonom/żydom organizującym wybory chodzi tylko i wyłącznie o - uzyskanie legitymizacji Narodu POLSKIEGO dla sprawowania nielegalnie władzy na terytorium POLSKI. Liczy się tylko jeden fakt: ilu wśród POLAKÓW jest tzw. pożytecznych - idiotów, lemingów i kolaborantów, którzy tylko przez sam fakt przekroczenia progu wyborczego, legitymizują rządy okupanta na terytorium Polski, czyli upoważniają żydowskiego okupanta do okradania/grabienia POLSKI, do stosowania jurysdykcji talmudycznej wobec POLAKÓW, a więc zabijania, mordowania, pozbawiania życia POLAKÓW bezkarnie w sposób dowolny, jaki sobie tylko żydki wymyślą, żeby im nie było nudno pozbawiać życia POLAKÓW, to muszą sobie nieco uatrakcyjnić (ta robotę), likwidację POLSKICH rodzin, według własnej weny twórczej, w tej dyscyplinie, tak dobrze znanej żydom.
 • @wróg publiczny nr 111 21:04:15
  Palestyńczycy maja swoich 15 kolaborantów w Knesecie, ale za to nie maja państwa PALESTYNY. Gdyby PALESTYŃCZYCY zbojkotowali wybory, to mieli by swoje państwo, granice, swoje symbole narodowe. A tak w całości Palestyńczycy zostali wcieleni do Izraela, czyli, żeby 15 palestyńskim kolaborantom, zapewne podstawionym żydom, żyło się lepiej, Palestyna resztką swoich ziem zapłaciła oszukańczemu, podstępnemu zbrodniarzowi Izraelowi. Z tych dwu ostatnich komentarzy wnioskuje, że Hasbara żydowska i Mossadu jest na NEON24 - czuwa.
 • Dzieki Bogu! Sa jeszcze madrzy Polacy i Polki!!!!
  Dokladnie delegalizacja Okupacji poprze jej totalny swiadomy i masowy i organizujacy spoleczenstwo BOJKOT!
  Parchtym potrzebna jest TYLKO frewencja....nic wiecej..wszystko inne juz maja!
  Gratulacje pani Krystyno!
 • Jednym słowem ...
  Ile d**p tyle opinii. I kto zgadnie kto tu mądry, a kto tu pilot.
 • Mamy za sobą
  .
  "Bojkotując „wybory” - zdelegitymizujemy władzę w POLSCE"

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/10/onet-pkw-podaa-wyniki-wyborow-z-93-proc.html

  To mamy już za sobą, tzw. rząd i parlament (sejm/senat) są uzurpatorami, także ustanowione przez nie prawa nie są legalne.

  "Tylko obywatele mogą usunąć żydostwo" i wszelką obcą agenturę "z Polski".

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#Obywatel

  Tylko obywatele byliby w stanie a nie jakieś tam pospólstwo zbałamucone jakimiś kpinami z demokracji.

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#Demokracja
 • @topstopjuve 22:11:23
  Pokaz mi swojego kandydata????
  I jego rowne szanse w ich wyborach???
  I kwit ile dales swojemu kandydatowi, zeby zrownowazyc 15 ml Bulla, ktoremy dala PO z waszych kieszeni???
  BOjkot to wystawienie dupy zamiast ....na niej siedzenia.
 • @Krystyna Trzcińska 16:57:15
  Gwoli ścisłości to hasło zaczerpnąłem od Andrzeja Szuberta z Niemiec prowadzącego blog polski https://opolczykpl.wordpress.com/, tylko je nie co zmodyfikowałem /skróciłem/. Tak na dobrą sprawę nie pamiętam teraz jego pierwszej wersji. Ta wydała mi się bardziej propagandowo skuteczna.
 • Co tu dużo komentować.
  Kretynizm.
  Naszymi głosami mają się nie przejmować, a problemem ma być nie oddanie głosu - według logiki artykułu
  Fiksum dyrdum.

  Ja również zachęcam ludzi uważających, że bojkotem zmienią cokolwiek, a nie oddadzą kolejnego meczu walkowerem, do pozostania w domu.
  I tak nie są w stanie dobrze wybrać, to niech siedzą w domu.
  Napiszę więcej.
  Jeśli ktoś nie wie na kogo głosować, to też niech nie głosuje, albo odda głos nieważny.
  W tym drugim przypadku trudniej będzie o fałszerstwo.

  Duża frekwencja jest rzeczywiście niepożądana.
  Nie daje niczego, poza wynikiem zgodnym z wolą posiadaczy mediów.

  Jeszcze raz.
  Rządzącym i wrogom Polski pasożytującym na narodzie nie jest potrzebna żadna legitymizacja, bo tą mają na podstawie praw, które ustanowili sami.
  Im jest potrzebne zwycięstwo w wyborach oraz marginalizowanie wszelkich pączkujących zagrożeń.
 • @AlexSailor 05:01:26
  Ma Pan absolutną racje. Od niepamiętnych lat a na NE od 3 powtarzam iż tego rodzaju i przy tych warunkach bojkot wyborów jest poronionym hasłem lub sterowaniem opinią publiczną w kierunku dobra dla dzisiejszej władzy. Tak jak to w naszych stronach mówiono, iż hasło bojkot jest to "piep....nie kotka za pomocą młotka". Delikatnie mówiąc "robić to samo a spodziewać się innych rezultatów". Tak to już jest od ponad 20 lat. Czasami patrząc z boku krew człowieka zalewa gdy widzi te wszystkie brednie.
  Każde hasło nawołujące do uczestnictwa w wyborach lub przeciwnie do bojkotu wyborów jest tylko i wyłącznie na rękę starej politycznej sitwy. Czy będziecie glosować czy będziecie bojkotować nie odegra to żadnej roli gdyż nie ma to znaczenia. Mowa o de legitymizacji władzy w Polsce jest już czymś nawet nie tylko głupim ale durnym. To są opozycyjne slogany które mają takie znaczenie jak "popierdywanie"
  z "ambony" dzisiejszych posłów w Sejmie.
  Co więcej. Najbliższe wybory czyli na Prezydenta są na dzisiaj według jego prawnych i konstytucyjnych możliwości praktycznie wybieraniem ciecia do pilnowania żyrandola. Proszę posłuchać całej wypowiedzi kandydatki na Prezydenta! Najważniejszymi są "wybory do Rządu"

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ogorek-nie-bede-polakom-zagladac-w-sumienia/22z0k3

  Aby w Polsce coś zmienić należy wziąć sprawy w swoje ręce a nie głosić bojkot czyli siedzieć w domu. Należy stworzyć konkretny i czytelny plan działania, skonstruować czytelny plan polityczno-gospodarczy poprawy państwa i wtedy wyjść z tym na "ulice" w celu utworzenia dla niego przychylności oraz zbudowania silnej i demokratycznej partii Polaków którą to poprzez zgodna z prawem działalność wygra przez większość głosów wybory i zacznie rządzić według poprzednio zaaprobowanych przez społeczeństwo planów. Proszę mi tylko nie mówić ze wybory i liczenie głosów będzie sfałszowane. W niektórych sytuacjach oszukiwać się nie opłaca bo mogą zacząć płonąć czyjeś domy!
  Najbardziej zastanawiającym jest to iż namnożyło się wielu opozycjonistów nawołujących do różnych rzeczy z bojkotem włącznie a nikt tak naprawdę nie chce poprzez normalne działania naprawić Polski?
  Przecież znamy prawdę iż bez pracy nic nie zbudujemy. Może ci "opozycjoniści" są tyle samo warci co dzisiejsza władza?
 • Drogowskaz dla polskiego opozycjonisty !
  Póki nie dojdzie do delegimatyzacji władzy w Polsce , która w tym przypadku jest celem najodleglejszym .....bojkot za bojkotem....petycja za petycją.... protest za protestem....itd. , by nie przyszło im do głowy, iż mają
  poparcie polskiego elektoratu i by bali się nawet własnego cienia wiedząc , iż prędzej , czy później czeka ich rozliczenie z polskim narodem, który pomimo tylu lat ciągłego ogłupiania nie jest taki głupi jak im się wydaje i nie zrezygnował i nigdy nie zrezygnuje ze swojej wolności i suwerenności, mając swoją godność i honor, którego im brak.
 • Moje rady dla poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości w Polsce,
  będące w związku z jednym z pytań skierowanych do mnie przez poszkodowanych, których obecnie w Polsce jest już prawdziwa armia.


  Instytucja wyłączenia sędziego, a nawet organu , czy też zawieszenia postępowania to środki doraźne , dodatkowo będące pod ich pełną kontrolą i od nich całkowicie zależne. Stąd ich wykorzystanie z korzyścią dla Pana , czy każdego z poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości należny uznać za ich środki , czy inaczej mówiąc za środki koncesjonowane przez nich, co nie oznacza , ażeby z nich nie korzystać, lecz perspektywicznie - z punktu widzenia zainteresowanego - patrząc ich skuteczność jest żadna .

  Stwierdzam autorytatywnie i imperatywnie, iż w chwili obecnej nie ma możliwości podjęcia z nimi frontalnej walki są za mocno okopani na swoich pozycjach i działają w sposób zorganizowany , mafijny. Jedyny sposób walki z nimi to "partyzantka". W tym celu warto kierować się moimi wytycznymi , które sformułowałem w swoim "Manifeście/ odezwie do Polaków ", a szczególnie w Pana sytuacji w pkt.3 tutaj : https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/ z dostosowaniem treści tego punktu do sytuacji procesowej.

  W walce z nimi trzeba być przygotowanym na najgorsze tj. więzienie, psychuszkę itd. , przy jednoczesnej pełnej non stop prowadzonej przez nich inwigilacji Pana poczynań. Musi Pan mieć świadomość tego, iż każde słowo wystukane przez Pana na klawiaturze Pana komputera jest na bieżąco na podglądzie przez nich. W związku z tym trzeba przede wszystkim pracować nad własną psychiką, by nie padła w sytuacji kompletnej beznadziei, zaszczucia i osamotnienia. Znam przypadki ludzi , którzy w takich sytuacjach zwariowali lub targnęli się na swoje życie.

  Niech Pan mi pokaże człowieka , który autentycznie pomógł Bogdanowi Goczyńskiemu w jego trudnej nadzwyczaj dla niego niekomfortowej psychicznie sytuacji. Natomiast jest wielu takich , którzy zażerowali na jego przypadku, ażeby się uwiarygodnić w opinii publicznej i uzyskać status "obrońcy pokrzywdzonych'. To falsyfikaty przyjaciół, zresztą w większości to jedni z nich , tylko działający w mediach. Na nich nie ma co liczyć. Zresztą - jak Pan widzi po sobie - ludzie , nawet ci uznani za superopozycjonistów nie chcą z różnych powodów angażować się w nie swoją sprawę na zasadzie "to mnie nie dotyczy"

  W nawiązaniu do tego co powiedziałem wyżej jedyną skuteczną metodą walki z nimi to "partyzantka" , naturalnie rozumiana, nie dosłownie , lecz w przenośni i polegająca min . na wypracowaniu takich środków, by oni zaczęli się Pana bać i by doszli do wniosku , że walka z Panem , im się nie opłaci. Tutaj gama środków jest nieograniczona, przy czym należy - jak nakazuje prakseologia / Jarosław Rudniański to świetnie opisał w jednym ze swoich artykułów na temat walki z silniejszym o wiele od siebie przeciwnikiem/ wykorzystać ich broń i skierować przeciwko nim samym. To teoria , a praktyka.

  Ich bronią są przepisy prawa . Należy zakładać im sprawy, które można im założyć, bo ich założenie nie będzie zależne od nich ,tylko od założyciela. Jakie sprawy mam na myśli : to przede wszystkim sprawy o naruszenie dóbr osobistych /prawo cywilne/ oraz z oskarżenia prywatnego /prawo karne/. Oni bardzo nie lubią występowania w roli ściganego, stąd należy im dostarczyć duża dawkę tego , czego oni nie cierpią.. Ich społeczny wizerunek na którym im tak bardzo zależy zostanie podkopany . Dla nich oznacza , to ich śmierć cywilną .

  Gdy się chce pozwać sędziego lub prokuratora oni zawsze zastawiają się faktem, iż byli w tym czasie funkcjonariuszami państwowymi. /to tłumaczenie coś mi przypomina, a mianowicie zbrodniarzy na procesie norymberskim / . Otóż wszelkie wątpliwości na ten temat /o czym się głośno nie mówi, by nadmiernie nie edukować plebsu/ już dawno zostały rozstrzygnięte zarówno w judykaturze jak i doktrynie/ . Podaje namiar : Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych - MP z 1971 r. nr.20 poz.136 , a także St. Garlicki "Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki " - Wyd. Prawnicze 1971 r. str.171 oraz komentarz do kc - Wyd. Prawnicze W-wa 1972 r. tom II str. 1002.
 • @kysyprzemysl 07:02:45
  Wierszem piszesz...
  jednak mnie w istotnej kwestii , co do bojkotu,
  a nie nieważnego głosu
  o którym Ty piszesz
  nie przekonałeś .. no i nie przekonasz
  ale pisz dalej...
  może kiedyś zostaniesz wieszczem narodowym
  póki co chyba też
  nie zrozumiałeś treści artykułu
  jak nie jeden z Twoich tutaj
  współ lub celowo myślących
 • @topstopjuve 21:26:56
  A skąd ty wiesz czy Paweł Kubala ma rację??

  Stefan Dembowski OGŁASZAM NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC ŻYDOWSKIEGO OKUPANTA POLSKI BOJKOTUJĘ WYBORY ORGANIZOWANE PRZEZ ŻYDOWSKĄ PKW POLACY RODACY POPRZYJCIE APEL ANNY WALENTYNOWICZ BOJKOTUJCIE WYBORY NIE KOLABORUJCIE Z ŻYDAMI
 • @wróg publiczny nr 111 21:04:15
  Po kim ty jesteś taki głupi?jak można wybrać mądrze jak to żydzi z PKW liczą głosy Wypadłeś z łóżeczka na główkę??


  Stefan Dembowski OGŁASZAM NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC ŻYDOWSKIEGO OKUPANTA POLSKI BOJKOTUJĘ WYBORY ORGANIZOWANE PRZEZ ŻYDOWSKĄ PKW POLACY RODACY POPRZYJCIE APEL ANNY WALENTYNOWICZ BOJKOTUJCIE WYBORY NIE KOLABORUJCIE Z ŻYDAMI
 • @topstopjuve 21:26:56
  Ten sam Stan Tymiński na którego sie powołujesz w 2006 roku zwrócił się z apelem do Polaków o BOJKOT WYBORÓW Coś się waści pojebałoś

  .Stefan Dembowski OGŁASZAM NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC ŻYDOWSKIEGO OKUPANTA POLSKI BOJKOTUJĘ WYBORY ORGANIZOWANE PRZEZ ŻYDOWSKĄ PKW POLACY RODACY POPRZYJCIE APEL ANNY WALENTYNOWICZ BOJKOTUJCIE WYBORY NIE KOLABORUJCIE Z ŻYDAMI
 • @topstopjuve 22:11:23
  Jesteś głupi czy naiwny??nawet jak bedziemy mieli naszego kandydata to dopóki PKW jest w rękach żydów to nie pozwolą nam go wybrać Puknij się w mózgownicę.

  Stefan Dembowski OGŁASZAM NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC ŻYDOWSKIEGO OKUPANTA POLSKI BOJKOTUJĘ WYBORY ORGANIZOWANE PRZEZ ŻYDOWSKĄ PKW POLACY RODACY POPRZYJCIE APEL ANNY WALENTYNOWICZ BOJKOTUJCIE WYBORY NIE KOLABORUJCIE Z ŻYDAMI
 • @topstopjuve 22:42:08
  Boże jaki ty jesteś głupi i prostak zagłosujesz na Dudę żeby zrobić na złość Grodzkiej Ty piszesz z psychiatryka??

  Stefan Dembowski OGŁASZAM NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC ŻYDOWSKIEGO OKUPANTA POLSKI BOJKOTUJĘ WYBORY ORGANIZOWANE PRZEZ ŻYDOWSKĄ PKW POLACY RODACY POPRZYJCIE APEL ANNY WALENTYNOWICZ BOJKOTUJCIE WYBORY NIE KOLABORUJCIE Z ŻYDAMI
 • @Stara Baba 07:06:06
  Stara i głupia Bojkot to wzięcie spraw w swoje ręce Jesteś taki głupi czy taki perfidny bo głosujesz na syjonistę Korwina lub żydo PiS

  Stefan Dembowski OGŁASZAM NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC ŻYDOWSKIEGO OKUPANTA POLSKI BOJKOTUJĘ WYBORY ORGANIZOWANE PRZEZ ŻYDOWSKĄ PKW POLACY RODACY POPRZYJCIE APEL ANNY WALENTYNOWICZ BOJKOTUJCIE WYBORY NIE KOLABORUJCIE Z ŻYDAMI
 • KOMITET BOJKOTU WYBORÓW
  Wszystkich zainteresowanych bojkotem wyborów do sejmu proszę o kontakt tel Stefan Dembowski 513-326-440
 • @topstopjuve 21:26:56
  Niestety także żyd. Gdzie nie spojrzysz to żyd zdemaskowany lub zakonspirowany.
 • @topstopjuve i reszta..
  Niszcz Syjonizm......Żydowscy mordercy Polaków....
  MORDERCY POLAKÓW OTO ONI... żydowscy komuniści – spis zwyrodnialców, zbrodniarzy w stalinowskim aparacie represji, terroru i ludobójstwa PRL – przeciwko narodowi polskiemu. Zanim pójdziesz Polko i Polaku na jakiekolwiek wybory, głosowanie, poszukaj tych katów POLSKI oraz ich potomstwa u siebie w rejonie zamieszkania. http://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2011/06/a87.jpg?w=410&h=298 Czytaj całość... http://niszczsyjonizm.blogspot.ca/2011/10/zydowscy-mordercy-polakow.html
 • Oto "polski" wymiar niesprawiedliwości!!! z sieci- co forumowicze na to?
  Polski Wymiar Sprawiedliwości

  Historia Prawdziwa Aresztów Leszka Szlachcica.

  8 marca 2015 roku cos mnie tknęło, aby zadzwonić do Leszka Szlachcica, do Wrocławia i dowiedzieć się o zdrowie jego zony, Zofii Szlachcic, która od lat chorowała na postępującą chorobę Parkinsona. Nie zdawałem sobie sprawy, że w tym samym momencie Zofia Szlachcic umierała. Na pytanie czy mogę mówić z Leszkiem albo z Jarkiem, jego synem, Magda, siostra Zofii, odpowiedziała, że nie mogą podejść do telefonu jako, że ich obydwu kilka dni temu aresztowano, pod podobnymi jak dwa razy uprzednio zarzutami jakiś wykroczeń finansowych, czy podatkowych.

  Kilka dni później, 21 Marca 2015 roku, odbył się pogrzeb Zofii Szlachcic. Leszek , mąż Zofii i Jarek, jej syn, złożyli prośbę o uczestnictwie w pogrzebie. Władze sądowe postawiły warunek, że obaj groźni „kryminaliści” mogą uczestniczyć w pogrzebie pod warunkiem, że ich ręce i nogi będą skute kajdankami i towarzyszyć im będą uzbrojeni policjanci o twarzach zakrytych „kominiarkami”. Leszek i Jarek odmówili uczestnictwa w pogrzebie pod takimi, ubliżającymi warunkami. Przypuszczam, ze prokuratura wzięła pod uwagę fakt, że ślepy Leszek w wieku 81 lat, może na cmentarzu, skacząc przez groby, uciec za granicę Polski i opóźnić sprawiedliwy wymiar kary. Ja osobiście przypuszczam, że tak jak poprzednio, Leszek i jego syn zostaną wypuszczeni z więzienia za lat dwa, jeśli Leszek ponownie nie umknie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i nie umrze w więzieniu. Pytanie, jakie mi się nasuwa, czy jeśli Leszek umrze, to na jego pogrzebie będą obecni uzbrojeni policjanci z bronią gotowa do strzału, na wypadek gdyby Leszek symulował swą własną śmierć?

  Historia, jaką powyżej opisałem, mogłaby być humorystyczna, warta pióra Mrożka lub Czechowa, jeśli by nie była prawdziwa. Ja natomiast mam wrażenie, że Leszek Szlachcic jest mitomanem, który cale życie był opętany mirażem wielkiego biznesmana i opowiadał o tym wszerz i wzdłuż. Prokuratura uwierzyła w Leszka starcze bredzenie i być może szuka milionów, które Leszek gdzieś ukrył.

  Ja odwiedzałem Leszka rodzinę od kilkudziesięciu lat i widziałem, że żyli bardzo skromnie. Bedę zdumiony, jeśli władze śledcze odkryją jakieś wielkie pieniądze, które Leszek zdeponował na jakiś ukrytych kontach albo zakopał w ogródku swego domu.

  Uprzednie Leszka Szlachcica doświadczenia z wrocławską prokuraturą

  Było nas trzech w roku 1952. Wszyscy studiowaliśmy na Politechnice Wrocławskiej. Mieliśmy wtedy po 18 lat. Ja, Janek i Karol P. na Wydziale Łączności (dzisiaj Elektroniki), a Leszek Szlachcic na Wydziale Elektrycznym. Mieszkaliśmy wtedy w pobliżu Mostu Grunwaldzkiego w starym, na poły zbombardowanym domu na 6 piętrze bez windy. Każdy z nas miał zacięcie do biznesu, co było utrudnione w ówczesnym PRL-u. Z tego powodu ja wyemigrowałam (uciekłem wedle Urzędu Bezpieczeństwa) w roku 1965 do Szwecji, a później do USA. Karol wyemigrował do USA, 20 lat później. Trzeci z nas, Leszek Szlachcic postanowił zrobić karierę w Polsce, z początku w Instytucie Energetyki, a później we własnej firmie której profilu nie pamiętam.

  Ja założyłem w USA własną firmę produkującą przyrządy elektroniczne dla medycyny , Karol P. został znanym profesorem na amerykańskim uniwersytecie w dziedzinie Zarzadzania Badaniami Naukowymi, a Leszek Szlachcic został w PRL-u, gdyż uważał, że w Polsce ma większe możliwości spełnienia swych marzeń.

  Niestety z jakiś powodów, przypuszczam podatkowych, władze PRL-u wsadziły Leszka Szlachcica pierwszy raz do więzienia śledczego, z którego go zwolniono, po dwu latach bez wyroku sadowego. W międzyczasie ustrój w Polsce się zmienił z „socjalistycznego” na „demokratyczny”, wiec Leszek czul, że w końcu może rozwinąć swój biznesowy talent.

  Niestety, kilka lat później nowa prokuratura, już „demokratyczna”, wsadziła Leszka powtórnie do kryminału śledczego. Przypuszczam, że także z powodów podatkowych. Aby Leszek nie czuł się samotny wsadzono również do więzienia, ( ale do innej celi) jego syna Jarka Szlachcica, który pomagał ojcu w czytaniu dokumentów, bo w międzyczasie Leszek stracił 90% wzroku i widział szczątkowo tylko na jedno oko. Po dwu latach więzienia wypuszczono Leszka i Jarka bez wiążącego wyroku sądowego, od którego podobno Leszek się odwoływał i próbował dochodzić odszkodowania, za bezprawne uwięzienie.

  Ostatni, areszt śledczy, Lesza i Jarka w tragicznych okolicznościach śmierci Leszka zony, Zofii to już trzeci wypadek z serii Leszka aresztowań. Powstaje pytanie, czy maltretowanie starego człowieka na dodatku ślepego jest zgodne z literą prawa i wartościami chrześcijańskimi, jakimi się Polska dzisiejsza chlubi? Leszek Szlachcic nie ma możliwości ucieczki. Nie jest groźny dla otoczenia. Nikogo nie zamordował. Mógłby odpowiadać w sądzie z wolnej stopy, zwolniony za kaucją, której mu sąd odmówił. Odmowa tymczasowego zwolnienia Leszka Szlachcica i jego syna, Jarka na pogrzeb jego żony i matki Jarka, zakrawa na makabryczną zemstę na starym, chorym człowieku opętanym manią bycia „wielkim biznesmanem”. Patrząc na tą makabryczną sytuację z perspektywy amerykańskiej, zaczynam podejrzewać, że na manię wielkości cierpi nie tylko Leszek Szlachcic, ale także ci, którzy go uwięzili i chcieli go upokorzyć zakutego w kajdankach nad grobem jego żony.

  Dr.inz. Jan Czekajewski

  Columbus, Ohio, USA
 • @Kula Lis 62 16:03:04
  Wymiar sprawiedliwości w Polsce lub jak słusznie piszesz "polski" wymiar sprawiedliwości jest wewnętrznie niereformowalny i społecznie szkodliwy, a to jeszcze nie wszystko otóż ten wymiar sprawiedliwości chodzi na smyczy służb specjalnych , które służą chorej, agenturalnej władzy z syjonistycznego zaoceanicznego i brukselskiego namaszczenia. Ten wymiar sprawiedliwości nie służy Polsce i Polakom, co nie znaczy , iż jestem zwolennikiem tzw. opcji zerowej polegającej na całkowitym rozwaleniu tego ostatniego po 1989 r. segmentu państwa. Wprost przeciwnie jestem jedynie za gruntowną reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce z wyłączeniem z niego osób , które dopuściły poważnych naruszeń swoich uprawnień lub popełniły tzw. zbrodnie sądowe.

  W tym względzie popieram motto autorki bloga Pani Krystyny głoszące : "Rozliczyć specsłużby i wymiar sprawiedliwości". Słusznie autorka połączyła te dwa podmioty razem, bo w rzeczywistości bez przecięcia więzów pomiędzy specsłużbami i wymiarem sprawiedliwości nie ma co marzyć w Polsce o bezstronnym , niezawisłym , sprawiedliwym wymiarze sprawiedliwości. Jest wiele dawnych i obecnych przykładów wzajemnego przenikania się tych instytucji, czego nigdy nie powinno być, bo jest to korupcjogenne i mafijne w dosłownym tego słowa znaczeniu.

  To co zrobił z Andrzejem Lepperem i innymi wymiar sprawiedliwości we współpracy ze specsłużbami zakrawa o pomstę do nieba. Każdy taki przypadek powinien być zbadany i publicznie spostponowany , a uczestniczący w tym procederze pracownicy wymiaru sprawiedliwości i specsłużb podani do publicznej wiadomości i surowo przykładnie ukarani, tak by ich następcom już nigdy nie przyszło do głowy , by powtórzyć w przyszłości takie przypadki.

  Wymiar sprawiedliwości i specsłużby same się nie oczyszczą , to środowisko zostało za bardzo zabagnione, a uczciwi pracownicy, którzy w nim pracują są zastraszeni lub nie mają nic do powiedzenia. Tam trzeba wprowadzić komisarzy ludowych pochodzących zewnątrz tych instytucji , by je przywrócić jej prawowitemu właścicielowi , czyli Polsce i Polakom, po to , by im wiernie służyły , zamiast być ich oprawcą, stąd taka masa poszkodowanych w Polsce przez wymiar sprawiedliwości.

  Moim zdaniem to jest celowa robota, bowiem docelowo syjonistom chodzi o zniszczenie państw i ich wszystkich struktur, o czym niestety nie wiedzą nadgorliwi prokuratorzy i sędziowie, którzy tak de facto pracują przeciwko sobie, bowiem to oni pierwsi zostaną wystawieni przez swoich tajnych mocodawców jako "kozły ofiarne " do zniszczenia przez zmanipulowany tłum.

  Stwierdzam, iż obecnie w Polsce toczy się jakaś sterowana przez syjonistów gra, by zniszczyć wymiar sprawiedliwości i policję i tak jak wszystko do tej pory zmierza to w tym kierunku , by zrobili to własnymi rękami Polacy, po to, by oni później mogli się pochwalić w opinii publicznej tym sukcesem. Odpowiem krótko, my już to z wami przerabialiśmy przy okazji zniszczenia narodowowyzwoleńczej I Solidarności. Tym razem nie damy się nabrać na ten sam lub podobny numer. Porucznik Kloss powiedziałby " nie z nami te numery "

  Popatrzcie na ten poniżej przykład . Dla mnie to klasyczny przykład rozwalania struktur Policji od wewnątrz i tak to oceniłem pod tym filmem:

  https://www.youtube.com/watch?t=1310&v=OImLfKw0wkg


  PS. szczerze współczuję rodzinie Szlachciców , którzy przeżyli piekło . Ich sprawcy nie ominie kara - mocno w to wierzę . Należy w Polsce skończyć z apoteozą nieukaranych zbrodni i zbrodniarzy.
 • @Autor
  Dałem +5

  Dariusz Kosiur
 • @Rzeczpospolita 17:04:54
  Dziękuję bardzo. Tak bardzo wysoka Pana ocena, jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Mam nadzieję, że tak pozytywną Pana ocenę dla mego posta, uda mi się uzyskać i dla (mam nadzieję) kolejnych. Teraz to już postaram się przykładać, do tego, co piszę. Serdecznie Pana pozdrawiam. Krystyna Trzcinska
 • @Krystyna Trzcińska 00:03:12
  Pani Krystyno,
  pozwoliłem sobie sobie umieścić Pani tekst na naszej stronie (https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/04/09/bojkotujac-wybory-zdelegitymizujemy-wladze-w-polsce/).
  Powinniśmy do tematu bojkotu wyborów wracać systematycznie w kolejnych publikacjach do końca kampanii wyborczej prezydenckiej i parlamentarnej.

  Po prawej stronie naszego portalu pozwoliłem sobie w tzw. Blogrollu umieścić Pani nazwisko z przekierowaniem na stronę neon24.pl.

  Życzę wszystkiego dobrego

  Dariusz Kosiur
 • @Rzeczpospolita 12:21:42
  Panie Dariuszu, nie wystarczy pisać o bojkocie, trzeba go zorganizować Dlatego zapraszam do współpracy z Komitetem Bojkotu Wyborów Stefan Dembowski tel 513-326-440
 • @amadeusz2006 23:59:03
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528932590577973&set=a.340907329380501.1073741829.100003837114519&type=1

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY